Vedtekter

Norske ølvenners landsforbunds vedtekter

Vedtatt på stiftelsesmøte 29/10 1993 med endringer fra generalforsamlingene av
25/3-95, 19/3-96, 12/4-97, 14/3-98, 26/2-00 og 24/3-01.

§ 1. FORMÅL
Norske Ølvenners Landsforbund er en landsomfattende, ideell forbrukersammenslutning til fremme og utvikling av ølkultur og ivaretakelse av norske øl- og bryggeritradisjoner. Norske Ølvenners Landsforbund skal  

a) overvåke, granske og søke å påvirke sentrale og lokale myndigheters tiltak vedrørende konsum, salg og produksjon av øl, slik at disse er til beste for allmennheten og forbrukerne.

b) overvåke, granske og søke å påvirke produsenter, importører og omsetningsledd av øl slik at en faglig høy standard opprettholdes.

c) motvirke monopol- og kartelltendenser innen bransjen, herunder fremme og støtte nyetablerte og mindre bryggerier, samt fremme og støtte bryggerivirksomhet som bidrar til større mangfold og valgmuligheter i tilbudet av tradisjonsrike ølslag.

d) drive aktivt informasjonsarbeid om øl og tilliggende emner overfor allmennhet, myndigheter, bransje og egne medlemmer.

e) på generell basis arbeide for å høyne ølets status i allmennhetens bevissthet.


§ 2. ORGANISASJONSMESSIG TILKNYTNING
Norske Ølvenners Landsforbund skal være partipolitisk nøytral og helt uavhengig av bryggerier, importører, distributører, detaljister, skjenkesteder og andre kommersielle interesser.

Norske Ølvenners Landsforbund skal kunne samarbeide med andre organisasjoner. 

På internasjonal basis vil Norske Ølvenners Landsforbund ha kontakt med søsterorganisasjoner i andre land, spesielt gjennom samarbeidet i European Beer Consumers Union (EBCU).

§ 3. MEDLEMSKAP
Norske Ølvenners Landsforbund skal være en åpen sammenslutning av myndige enkeltmedlemmer, ølklubber og -foreninger, uten at det skal settes noen krav til medlemmenes kompetanse eller kvalifikasjoner. Andre juridiske personer skal ikke kunne være medlemmer.

Det forutsettes at medlemmene aksepterer vedtekter, kontingentforhold og andre bestemmelser for sammenslutningen. 

Tilsluttede foreninger/klubber betaler kontingent i henhold til følgende skala:

under 20 medlemmer tilsvarende 2 enkeltmedlemskap
21-100 medlemmer tilsvarende 5 enkeltmedlemskap
over 100 medlemmer tilsvarende 10 enkeltmedlemskap

Klubber der minst 50 % av medlemmene har individuelt medlemskap i Norøl, kan innvilges laugsmedlemskap uten ytterligere kontingent.

§ 4. ORGANER
Norske Ølvenners Landsforbunds høyeste organ er generalforsamlingen, hvor alle medlemmer har møte- og stemmerett.

Ved voteringer i generalforsamlingen praktiseres ett medlem, en stemme for gyldige individuelle medlemskap. Tilsluttede foreninger/klubber kan i samsvar med kontingentkategori nevnt under § 3, møte med inntil 2, 5 og 10 personer som hver har en stemme. 

Generalforsamlingen skal ordinært møtes hvert år innen utløpet av mars måned. 

Ekstraordinære generalforsamlinger kan innkalles hvis styret, eller minst 2/3 av medlemmene, forlanger det.

Styret utarbeider egne bestemmelser om generalforsamlingens innkallelse, kompetanse og avvikling innenfor gjeldende praksis for foreninger. 

Styret kan nedsette komiteer og utvalg, fastslå deres mandat og utpeke medlemmer. Disse er ansvarlige ovenfor styret.

Norske Ølvenners Landsforbund skal ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, klubbmester og tre styremedlemmer. I tillegg velges to vararepresentanter. 

Et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og sekretær tar seg av den løpende drift.

Signatur er kun gyldig når kasserer samt et medlem av arbeidsutvalget har undertegnet, eller i kasserers fravær, av leder og sekretær. Ektepar eller samboende har ikke sammen underskriftsrett. 

Leder velges for to år av gangen. Nestleder, sekretær, kasserer og andre styremedlemmer velges for to år, og vararepresentanter for ett år.

Ved nyvalg tilstrebes kontinuitet ved at halvdelen står på valg hvert år.

Generalforsamlingen velger for ett år av gangen, en valgkomite på to medlemmer. Komiteens oppgave er å foreslå kandidater til verv som står på valg ved neste årsmøte.

NORØLsLaugsmøteer kontaktforum og fellesorgan for norske ølklubber og bryggeriers venneforeninger tilsluttet NORØL. Laugsmøtet er rådgivende organ for NORØLs generalforsamling, med særlig ansvar for ølpolitiske aktiviteter og prioriteringer. NORØLs styre har ansvar for å innkalle og lede Laugsmøtets forhandlinger.

§5. LOKALE ORGANISASJONSLEDD
NORØLs styre kan utpeke lokale NORØL-kontakter som skal være bindeledd mellom NORØL sentralt og våre medlemmer lokalt.

Er det tilstrekkelig interesse og medlemsgrunnlag på et sted, kan det søkes om å få opprette et NORØL lokallag.

NORØL-kontakter og lokallag skal godkjennes av NORØLs styre, som også kan trekke godkjenningen tilbake. De lokale organer må følge forbundets vedtekter og regler. Praktiske regler for lokal organisering og drift utformes av NORØLs styre.

§ 6. ØKONOMI OG REVISJON
Arbeidsutvalget skal sørge for at regnskapsføring skjer etter god regnskapsskikk og i henhold til gjeldende lover og bestemmelser. Årlig revisjon skal foretas av to revisorer valgt av generalforsamlingen. Revisorene velges for ett år om gangen.

§ 7. ANSVARSFORHOLD
Norske Ølvenners Landsforbund anses for å være et eget rettssubjekt. Medlemmer eller tillitsmenn hefter ikke for eventuell gjeld, kun sammenslutningen som helhet. I andre ansvarsforhold skal styret holdes ansvarsfritt, med mindre det strider mot gjeldende lov eller praksis.

§ 8. EKSKLUSJONSBESTEMMELSER
Medlemmer som av styret anses å ha handlet i strid med sammenslutningens interesser skal kunne ekskluderes, men ikke uten at minst to advarsler er utsendt. Eksklusjoner skal enstemmig vedtas av styret.

§ 9. OPPLØSNING
Oppløsning av sammenslutningen skal kunne skje ved en uravstemming blant medlemmene. Oppløsning vedtas hvis minst 3/4 av stemmene ønsker det. Ved oppløsning vil arbeidsutvalget i styret gå over til å være et avviklingsstyre. Eventuell nettoformue etter at sluttoppgjør er foretatt, skal disponeres til allmennyttige formål etter avviklingsstyrets skjønn og diskresjon.

Lest 2814 ganger