NORØL

NORØL

torsdag, 25 juli 2013 23:23 In Om Oss Tags

Mer informasjon om produkter
Som forbrukere ønsker vi å kunne få produktinformasjon fra bryggeriene, slik som etiketter og innhold, beskrivelse av smak og bruksområder, eksempelvis til mat. Dette gjelder både egne websider og informasjonsbrosjyrer, å kunne linke til tester og uavhengige kommentarer om egenproduserte varer. I dagens system har utenlandske bryggerier store fordeler. 

For et modifisert reklameforbud
NORØL støtter dagens reklameforbud, men ikke den konservative linjen hvor alle typer informasjon og bilder av øl som i dag begrenses av reklameforbudet. Vi heller ønsker ikke en situasjon for de store og ressurssterke bryggeriene kan oversvømme markedet med reklame.

Kjøp av produkter på produksjonsstedet
Muligheten til å kunne kjøpe varer fra utsalg i tilknytning til bryggerier. Dette må være uavhengig av alkoholstyrken på produktet. 

Produsenter på festivaler
På festivaler hvor man må betale for inngang og drikke skal det være mulig for representanter å skjenke og informere om egne produkter. Deltagelse på festivaler ansees for å være en aktiv handling for å oppsøke informasjon, og skal ikke omfattes av dagens reklameforbud.

Åpen informasjon om skadevirkningen av alkohol
European Beer Consumers Union har lansert en kampanje rundt skadevirkningen av alkohol og ansvarlig bruk av alkohol. NORØL støtter seg bak denne. 

Tilgjengelighet
NORØL jobber for en heving av prosentgrensen for øl som kan selges i butikk fra dagens 4,7%, og med dette få tilbake Norges beste tradisjonelle øltype, bokkøl, på butikkene.

Diskriminering av ølkjøpere i forhold til vinkjøpere på Vinmonopolet

 • Utvalget er for dårlig
 • Kompetansen er økende, men fortsatt for lav. 
 • Ekskluderer butikkstyrke-øl
 • Vanskelig å få tak i spesielle øl pga distribusjon
 • Minimumskvote i forhold til hva produsenten kan levere
 • Restriksjon på privatimport (til fortolling)
 • Kunstig lav grense for privatimport av øl, grensen bør fjernes
 • Grensen er satt for å beskytte vinmonopolets markedsandel i dag.
torsdag, 25 juli 2013 23:17 In Om Oss Tags

Norske ølvenners landsforbunds vedtekter

Vedtatt på stiftelsesmøte 29/10 1993 med endringer fra generalforsamlingene av
25/3-95, 19/3-96, 12/4-97, 14/3-98, 26/2-00 og 24/3-01.

§ 1. FORMÅL
Norske Ølvenners Landsforbund er en landsomfattende, ideell forbrukersammenslutning til fremme og utvikling av ølkultur og ivaretakelse av norske øl- og bryggeritradisjoner. Norske Ølvenners Landsforbund skal  

a) overvåke, granske og søke å påvirke sentrale og lokale myndigheters tiltak vedrørende konsum, salg og produksjon av øl, slik at disse er til beste for allmennheten og forbrukerne.

b) overvåke, granske og søke å påvirke produsenter, importører og omsetningsledd av øl slik at en faglig høy standard opprettholdes.

c) motvirke monopol- og kartelltendenser innen bransjen, herunder fremme og støtte nyetablerte og mindre bryggerier, samt fremme og støtte bryggerivirksomhet som bidrar til større mangfold og valgmuligheter i tilbudet av tradisjonsrike ølslag.

d) drive aktivt informasjonsarbeid om øl og tilliggende emner overfor allmennhet, myndigheter, bransje og egne medlemmer.

e) på generell basis arbeide for å høyne ølets status i allmennhetens bevissthet.


§ 2. ORGANISASJONSMESSIG TILKNYTNING
Norske Ølvenners Landsforbund skal være partipolitisk nøytral og helt uavhengig av bryggerier, importører, distributører, detaljister, skjenkesteder og andre kommersielle interesser.

Norske Ølvenners Landsforbund skal kunne samarbeide med andre organisasjoner. 

På internasjonal basis vil Norske Ølvenners Landsforbund ha kontakt med søsterorganisasjoner i andre land, spesielt gjennom samarbeidet i European Beer Consumers Union (EBCU).

§ 3. MEDLEMSKAP
Norske Ølvenners Landsforbund skal være en åpen sammenslutning av myndige enkeltmedlemmer, ølklubber og -foreninger, uten at det skal settes noen krav til medlemmenes kompetanse eller kvalifikasjoner. Andre juridiske personer skal ikke kunne være medlemmer.

Det forutsettes at medlemmene aksepterer vedtekter, kontingentforhold og andre bestemmelser for sammenslutningen. 

Tilsluttede foreninger/klubber betaler kontingent i henhold til følgende skala:

under 20 medlemmer tilsvarende 2 enkeltmedlemskap
21-100 medlemmer tilsvarende 5 enkeltmedlemskap
over 100 medlemmer tilsvarende 10 enkeltmedlemskap

Klubber der minst 50 % av medlemmene har individuelt medlemskap i Norøl, kan innvilges laugsmedlemskap uten ytterligere kontingent.

§ 4. ORGANER
Norske Ølvenners Landsforbunds høyeste organ er generalforsamlingen, hvor alle medlemmer har møte- og stemmerett.

Ved voteringer i generalforsamlingen praktiseres ett medlem, en stemme for gyldige individuelle medlemskap. Tilsluttede foreninger/klubber kan i samsvar med kontingentkategori nevnt under § 3, møte med inntil 2, 5 og 10 personer som hver har en stemme. 

Generalforsamlingen skal ordinært møtes hvert år innen utløpet av mars måned. 

Ekstraordinære generalforsamlinger kan innkalles hvis styret, eller minst 2/3 av medlemmene, forlanger det.

Styret utarbeider egne bestemmelser om generalforsamlingens innkallelse, kompetanse og avvikling innenfor gjeldende praksis for foreninger. 

Styret kan nedsette komiteer og utvalg, fastslå deres mandat og utpeke medlemmer. Disse er ansvarlige ovenfor styret.

Norske Ølvenners Landsforbund skal ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, klubbmester og tre styremedlemmer. I tillegg velges to vararepresentanter. 

Et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og sekretær tar seg av den løpende drift.

Signatur er kun gyldig når kasserer samt et medlem av arbeidsutvalget har undertegnet, eller i kasserers fravær, av leder og sekretær. Ektepar eller samboende har ikke sammen underskriftsrett. 

Leder velges for to år av gangen. Nestleder, sekretær, kasserer og andre styremedlemmer velges for to år, og vararepresentanter for ett år.

Ved nyvalg tilstrebes kontinuitet ved at halvdelen står på valg hvert år.

Generalforsamlingen velger for ett år av gangen, en valgkomite på to medlemmer. Komiteens oppgave er å foreslå kandidater til verv som står på valg ved neste årsmøte.

NORØLsLaugsmøteer kontaktforum og fellesorgan for norske ølklubber og bryggeriers venneforeninger tilsluttet NORØL. Laugsmøtet er rådgivende organ for NORØLs generalforsamling, med særlig ansvar for ølpolitiske aktiviteter og prioriteringer. NORØLs styre har ansvar for å innkalle og lede Laugsmøtets forhandlinger.

§5. LOKALE ORGANISASJONSLEDD
NORØLs styre kan utpeke lokale NORØL-kontakter som skal være bindeledd mellom NORØL sentralt og våre medlemmer lokalt.

Er det tilstrekkelig interesse og medlemsgrunnlag på et sted, kan det søkes om å få opprette et NORØL lokallag.

NORØL-kontakter og lokallag skal godkjennes av NORØLs styre, som også kan trekke godkjenningen tilbake. De lokale organer må følge forbundets vedtekter og regler. Praktiske regler for lokal organisering og drift utformes av NORØLs styre.

§ 6. ØKONOMI OG REVISJON
Arbeidsutvalget skal sørge for at regnskapsføring skjer etter god regnskapsskikk og i henhold til gjeldende lover og bestemmelser. Årlig revisjon skal foretas av to revisorer valgt av generalforsamlingen. Revisorene velges for ett år om gangen.

§ 7. ANSVARSFORHOLD
Norske Ølvenners Landsforbund anses for å være et eget rettssubjekt. Medlemmer eller tillitsmenn hefter ikke for eventuell gjeld, kun sammenslutningen som helhet. I andre ansvarsforhold skal styret holdes ansvarsfritt, med mindre det strider mot gjeldende lov eller praksis.

§ 8. EKSKLUSJONSBESTEMMELSER
Medlemmer som av styret anses å ha handlet i strid med sammenslutningens interesser skal kunne ekskluderes, men ikke uten at minst to advarsler er utsendt. Eksklusjoner skal enstemmig vedtas av styret.

§ 9. OPPLØSNING
Oppløsning av sammenslutningen skal kunne skje ved en uravstemming blant medlemmene. Oppløsning vedtas hvis minst 3/4 av stemmene ønsker det. Ved oppløsning vil arbeidsutvalget i styret gå over til å være et avviklingsstyre. Eventuell nettoformue etter at sluttoppgjør er foretatt, skal disponeres til allmennyttige formål etter avviklingsstyrets skjønn og diskresjon.

torsdag, 25 juli 2013 23:12 In Om Oss Tags

INTERESSEN FOR ØLer voksende. Mørke og aromatiske øltyper er på vei tilbake, og etterspørselen etter utenlandske spesialiteter øker.

NORØL ØNSKER Å SIKRE forbrukerne kvalitet og bredde til rimelige priser, ved å bidra til utviklingen av norsk ølkultur og ivareta norske bryggeritradisjoner.

VI MENER det er behov for en uavhengig organisasjon som kan formidle forbrukernes reaksjoner, både overfor myndigheter, allmennhet og næringsinteresser.

VI FRYKTER at myndighetene med forbudet mot å selge sterkøl i vanlige butikker kan oppnå at bl.a. norskprodusert bokkøl blir borte for godt. 

REKLAMEFORBUDET gjør det heller ikke enkelt for norske bryggerier å lansere nye ølslag, selv ikke om nyhetene har lavere alkoholinnhold.

BEDRE TILBUD av kvalitetsøl til norske forbrukere forutsetter en større bredde av norsk og utenlandsk sterkøl i Vinmonopolets utsalg, og at privatimport av mindre kvanta blir enklere.

 TYDELIG INFORMASJON til forbrukerne om alle ingredienser og tilsetninger i ølet, og om hvor det faktisk er brygget, er etter Norøls oppfatning en selvfølgelighet. 

STREKEN PÅ ØLGLASSET savnes! Sammen med oppslag om glassenes størrelse og pris gir den forbrukerne en garanti for at de får hva de betaler for. 

MONOPOLISERINGEN innen norsk bryggeriindustri er en trussel mot mangfold og tilbud, og situasjonen forverres stadig. Svært få land tillater et begrenset antall aktører å dominere markedet i den grad som tilfellet er i Norge.

DE SMÅ BRYGGERIENE trenger støtte. Vi tror det er disse bryggeriene som representerer fornyelsen og mangfoldet i norsk bryggerikultur.

 BRUK, MISBRUK OG HELSE.
Mange setter likhetstegn mellom øl og fyll. Vi vil fjerne dette stempelet. Sans for smaksmangfold og alkoholkultur ikke er forbeholdt vininteresserte. Nyere forskning har også dokumentert at et jevnt måteholdent ølinntak kan forebygge en rekke helseproblemer.  

SOM DEMOKRATISK og selvstendig organisasjon ledes NORØL gjennom allment valgte organer, med et årsmøte hvor alle medlemmer har møte- og stemmerett.

EN EGEN SAMLERORGANISASJON, Norøl Breweriana Club er etablert og har jevnlige møter i Oslo.

ØLKLUBBER kan også være medlemmer i NORØL etter spesielle regler. Hittil er ca 40.000 ølinteresserte nordmenn knyttet til forbundet på denne måten.

INTERESSEN FOR HJEMMEBRYGGING er stor i ølmiljøet. Her samarbeider vi med Norbrygg, Norges eneste landsdekkende organisasjon for hjemmebryggere.

INTERNASJONALT er NORØL medlem i den europeiske fellesorganisasjonen EBCU, European Beer Consumers Union, der også bl.a. Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Polen, Storbritannia, Sveits, Sverige og Tyskland er representert.   

INNMELDING er enkelt. Send oss en melding over e-post! Husk du må være 18 år for å bli medlem. Så sender vi deg vedtekter og giroblankett for kontingent .  Kontingenten gjelder da for 12 måneder. Når innbetalingen er ordnet  mottar du medlemskort. Du får også tilsendt vårt medlemsblad ØLGJERD 3-4 ganger årlig, med løpende ølnytt og informasjon om bryggeribesøk, festivaler og øltreff.

Glemte vi å si det i alt alvoret? Øl er først og fremst trivsel, tradisjon, samvær og glede!

torsdag, 25 juli 2013 22:56 In Om Oss Tags
 •  å støtte gjenbruks- og pantsystemer som ikke svekker småbryggerienes situasjon
 •  å motarbeide fusjoner som undergraver rettferdig konkurranse og begrenser ølutvalget
 •  å motarbeide markedsmisbruk fra dominerende bryggerier  
 •  å støtte de små bryggerienes innsats for å nå fram til markedet
 •  å motarbeide tekniske handelshindringer som begrenser ølutvalget
 •  å støtte en avgiftspolitikk basert på gradert nivå, dvs lavere avgifter for de små bryggeriene
 •  å arbeide for at alle ingredienser og tilsetninger i ølet skal deklareres tydelig
 •  å arbeide for en lovgivning som sikrer forbrukerne rett skjenkevolum
 •  å støtte initiativ som stimulerer til moderat og ansvarlig bruk av øl
 •  å styrke norsk og europeisk ølkultur
torsdag, 25 juli 2013 22:55 In Om Oss Tags

Norøl er en landsomfattende, ideell forbrukersammenslutning til fremme og utvikling av ølkultur. NORØL skal på generell basis arbeide for å høyne ølets status og

 •  drive aktivt informasjonsarbeid om øl og tilliggende emner overfor allmennhet, myndigheter, bransje og egne medlemmer
 •  overvåke, granske og søke å påvirke sentrale og lokale myndigheters tiltak vedrørende konsum, salg og produksjon av øl, slik at disse er til beste for allmennheten og forbrukerne 
 •  overvåke, granske og søke å påvirke produsenter, importører og omsetningsledd av øl slik at en høy faglig standard opprettholdes
 •  motvirke monopol- og kartelltendenser innen bransjen, medvirke til større mangfold og valgmuligheter til forbrukernes beste.
Side 26 av 26